POSKYTOVÁNÍ OBSAHU & PRAVIDLA UÎÍVÁNÍ (“Pravidla”)

UŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S JEJICH PRAVIDLY – PROSÍM, PŘEČTĚTE SI JE PEČLIVÉ


Tato pravidla se vztahují na Vaše užívání našich webových stránek a jejich veškerého obsahu. Pravidla tvoří součást smlouvy mezi Vámi a námi. Tato pravidla určují, co je a co není na našich stránkách povoleno.

§ 1

Neužívejte webové stránky za jiným, než osobním účelem a neprodávejte, nepronajímejte a nesdílejte svůj účet nebo jakýkoli obsah získaný v souvislosti s Vaším užíváním našich webových stránek s nikým jiným.

§ 2

Nesdílejte falešné registrační údaje a neužívejte neoprávněně údaje nebo obsah třetích osob.

§ 3

Naše webové stránky užívejte pouze způsobem a k účelu, který je legální.

§ 4

Nenahrávejte, nesdílejte, nezobrazujte a nezveřejňujte na našich stránkách obsah, který je nelegální, podvodný, hanlivý, nenávistný, diskriminační, pohrůžný nebo obtěžující, nebo obsah, který podněcuje k násilí nebo jakékoli nelegální činnosti, nebo tuto podporuje.

§ 5

Neužívejte naše webové stránky způsobem, který by mohl zneužít, ublížit, nebo se pokusit ublížit nebo zneužít jakoukoli osobu mladší 18 let, například vystavením takové osoby neadekvátnímu obsahu.

§ 6

Nenahrávejte, nesdílejte, nezobrazujte a nezveřejňujte na našich webových stránkách obsah, který:

a. zobrazuje, obsahuje nebo odkazuje na:

i. osobu mladší 18 let (nebo který obecně odkazuje na osoby mladší 18 let); nebo

ii. jakoukoli jinou osobu, než Vaší, přičemž se zároveň zavazujete potvrdit a, bude-li třeba, udělit písemný souhlas s tím, že je Vám minimálně 18 let;

b. zobrazuje, propaguje nebo odkazuje na:

i. střelné a jiné zbraně, nebo jiné zboží, jehož prodej, držení a užívání je předmětem zákazu nebo zákonných omezení;

ii. drogy nebo jejich příslušenství;

iii. sebepoškozování nebo sebevraždu;

iv. incest;

v. zoofílii

vi. násilí, znásilnění, nedostatek souhlasu, hypnózu, intoxikaci, sexuální obtěžování, mučení, sadomasochistické obtěžování nebo hardcore bondage, extrémní fisting nebo mrzačení pohlavních orgánů;

vii. nekrofilii;

viii. moč, skatologický nebo exkrementů se týkající materiál;

ix. eskortní služby, provozování sexuálních služeb nebo prostituci;

c. obsahuje nežádoucí sexuální obsah nebo nežádoucí vyjadřování, které sexuálně objektifikuje jiné uživatele nebo kohokoliv jiného bez jejich souhlasu, nebo obsahuje falešný nebo zmanipulovaný sexuální obsah ve vztahu k jinému uživateli nebo komukoliv jinému;

d. obsahuje, podněcuje, nabízí a nebo odkazuje k násilnému projevu (součástí je hanobení, ponižování, odlidšťování, vyloučení, útok, zastrašování, podněcování nenávist, strach z a nebo násilí proti skupině či jednotlivci založené na rase, etnicitě, národnosti, statutu imigranta, třídě, náboženství, sexualitě, genderové identitě či vzezření, sexuální orientaci, věku, postižení, závažnému onemocnění, statutu veterana či jakémukoliv jinému chráněnému rysu);

e. obsahuje a nebo odkazuje na osobní údaje druhé osoby (například telefonní čísla, informace o poloze, jména, doklady totožnosti, emailové adresy, přihlašovací údaje na naše stránky včetně hesel a bezpečnostních otázek, informace finančního charakteru včetně bankovního účtu a informací o kreditní kartě, biometrické údaje, zdravotní dokumentaci atd.)

f. způsobuje nebo má za cíl způsobit nepříjemnosti nebo stres komukoli jinému, nebo je způsobný rozčílit, zahanbit nebo způsobit vážnou újmu na cti komukoli jinému;

g. je užíván nebo je zamýšlen k užívání za účelem vymámit peníze nebo získat od jiného jinou výhodu výměnou za odstranění obsahu; a/nebo

h. obsahuje nebo propaguje komerční aktivity nebo nabídky třetích osob, jako jsou různé soutěže, loterie a jiné nabídky, produkty a reklamy.

§ 7

Neužívejte naše stránky ke stalkování, šikaně, obtěžování, sexuálnímu obtěžování, vyhrožování nebo zastrašování kohokoli jiného.

§ 8

Neužívejte naše stránky ke klamavému jednání nebo k jednání, které by mohlo zmást či uvést v omyl jiného uživatele.

§ 9

Nedělejte nic, co porušuje naše práva nebo práva kohokoli jiného, včetně, ale nikoliv výlučně, osobních práv, soukromí a práv na ochranu osobních údajů.

§ 10

Nezveřejňujte a nenapomáhejte zveřejnění obsahu, který je spamem.

§ 11

Nepoužívejte jiná media nebo metody (např. kódování) ke komunikaci čehokoli, co porušuje tato Pravidla.

§ 12

Nekopírujte, netiskněte, nešiřte, nesnažte se stáhnout, změnit, vytvořit kopie, veřejně zobrazit nebo ukázat, znovu zveřejnit, stahovat, uchovávat nebo přeposílat obsah našich webových stránek.

§ 13

Nevkládejte vědomě viry, trojské koně, červy, logic bombs, nebo jiný materiál, který by mohl být technologicky nebo jinak škodlivý.

§ 14

Nesnažte se jakýmkoliv způsobem dešifrovat, rozebrat, předělat nebo zjistit zdrojový kód naší stránky.

§ 15

Neužívejte naše stránky způsobem, který by mohl nepříznivě ovlivnit náš system nebo bezpečnost nebo narušit užívání našich webových stránek jakémukoli jinému uživateli.

§ 16

Nepoužívejte žádný program, nástroj nebo proces (jako je webový prohledávač , robot, nebo automatizovaná skripta) k získání přístupu na naše stránky nebo jiné servery, sítě nebo systémy spojené s našimi webovými stránkami, nebo k získávání, shromažďování a uchovávání obsahu nebo informací z našich stránek.

Porušení těchto Pravidel může vést k odstranění a vypovězení Vašeho uživatelského účtu tak, jak je uvedeno v našich Podmínkách.